එය සමඟ සපයා නූල් නොවන බව අද.

ටජිකිස්ථානය

පෙන්වන්න සෙවුම් ආකෘති පත්රය:පිරිමි ගැහැණු දරුවා:කාන්තා පිරිමි වයස:- ස්ථානය
ආලය සඳහා බරපතල සම්බන්ධය වීඩියෝ සමඟ අමුත්තන් ආලය ඡායාරූප ආලය ලියාපදිංචි ගේ දැන කරමු ඉන්ද්රජාලිකයන් දී සජීවී වීඩියෝ දර්ශන චැට් වීඩියෝ ආලය නොමිලේ සමඟ අමුත්තන් ලියාපදිංචි වීඩියෝ චැට් කාමර බරපතල ලෙස දැන ගැනීමට ලබා ගන්න